Vedtægter for foreningen Autisme Viborg

 

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Autisme Viborg

Foreningens hjemsted er Viborg Kommune


§ 2. Formål

Autisme Viborg er en lokal forening, som arbejder for at få de bedste vilkår for mennesker med ASF samt deres pårørende i Viborg kommune.

Formålet søges opfyldt ved:

1) At udbrede viden og accept af mennesker med ASF

2) At støtte og vejlede mennesker med ASF og deres pårørende via netværksmøder og sociale medier.

3) At være med til at oprette og støtte af fritidstilbud til mennesker med ASF

4) At sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov.

5) At sørge for at få så megen politisk opmærksomhed og indflydelse som muligt til gavn for mennesker med ASF og deres pårørende.


§ 3. Organisation

Foreningen Autisme Viborgs overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen vælger:

• En bestyrelse på x antal personer

• 2 suppleanter for bestyrelsen

• 1 revisor

• 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.


§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget blad, ved brev eller annoncering i dagspressen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).

5. Valg (Jf. § 3)

6. Eventuelt


§ 5. Foreningens Autisme Viborgs bestyrelse

Foreningen Autisme Viborgs daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som idéudviklings forum for foreningen.

Tegningsret for foreningen har formanden.


§ 6. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Det er bestyrelsen som træffer afgørelse om eksklusion.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.


§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

Foreningen Autisme Viborg søges herudover finansieret  ved bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.


§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal 2 simple flertal ved fremmødte medlemmer, ved 2 følgende generalforsamlinger.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.

Dagsorden skal motiveres.


§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen Autisme Viborg er kalenderåret.


§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Foreningen Autisme Viborg er stiftet den 15.04.2019